• Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.sezonownik.pl

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem sklep.sezonownik.pl jest Hello Warsaw – Magdalena Assanowicz z siedzibą w Warszawie ul. Orla 6/6, 00-143 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 7010074647, REGON: 146359854
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@sezonownik.pl
 3. Za pośrednictwem niniejszego Sklepu Internetowego nabywca może dokonać zakupu wszelkich przedmiotów oraz urządzeń, których właściwości opisane są na stronie internetowej Sklepu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W ramach kontaktów pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku zamówień płatnych systemem PayPal lub przelewem dokonanie autoryzacji na stronie internetowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 6. Sklep Internetowy może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej.
  Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronie sklepu.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym na jego stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT. W celu uzyskania faktury VAT Klient wskazuje dane reprezentowanego podmiotu wraz z numerem NIP wypełniając odpowiednie pole formularza zamówienia. Paragon lub Faktura VAT doręczane są wraz z przesyłką zawierającą zakupiony towar.
 8. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmy kurierskiej. Towar wysyłany poza granice Polski dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 9. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi maksymalnie 10 dni, zaś poza granicami Polski – maksymalnie 21 dni i składa się z:
  1. czasu realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
  2. czasu dostawy, zależnego od wybranego sposobu dostarczenia;
   Koszty wysyłki opisane są na stronie internetowej Sklepu.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Hello Warsaw – Magdalena Assanowicz dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 11. Płatność za zakupiony towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:   
  1. Przelew - zgodnie z procedurą dostępną na stronie Internetowej Sklepu oraz Regulaminem organizacji płatniczych,
  2. Płatność systemem PayPal – zgodnie z procedurą dostępną na stronie Internetowej Sklepu oraz Regulaminem organizacji płatniczych.
   Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
  3. Karta płatnicza
   1. * Visa
   2. * Visa Electron
   3. * MasterCard
   4. * MasterCard Electronic
   5. * Maestro
  4. Płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

  Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać na adres: Hello Warsaw, ul. Grzybowska 3/22, 00 – 132 Warszawa wraz z dołączonym dokumentem płatniczym (paragon, faktura VAT).
  Hello Warsaw zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. 
  1. Zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 2. Zwracany towar zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na zamówienie konkretnego klienta.
 3. Zwrot nabywanych towarów do Sklepu Internetowego zgodnie z pkt. 12 Regulaminu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać za pośrednictwem kuriera lub nie odbierać przesyłki.
 5. Postępowanie reklamacyjne. Sklep Internetowy, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, ujawnione w ciągu dwóch lat od wydania towaru kupującemu, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 6. Jeżeli urządzenie elektroniczne ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu, bądź też nie będzie działało prawidłowo w okresie, o którym mowa w pkt 16., Klient zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się ze Sklepem Internetowym z Działem Obsługi Klienta - e-mail: kontakt@sezonownik.pl

Celem reklamacji towaru należy odesłać go niezwłocznie na adres:
Hello Warsaw Magdalena Assanowicz, ul. Grzybowska 3/22, 00 – 132 Warszawa
Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT oraz opis przyczyn reklamacji.
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Hello Warsaw, ul. Grzybowska 3/22, 00 – 132 Warszawa
 3. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających Sklep Internetowy będą przetwarzane przez Spółkę, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Spółkę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Spółkę usług wymagających zarejestrowania w Sklepie Internetowym.
  2. Spółka jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowiedniej zakładce swojego konta.
  4. Spółka może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane zostawione w Sklepie Internetowym zostaną przekazane do Spółki.
 4. Faktury VAT mogą być również Klientowi dostarczane drogą elektroniczną.
 5. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i poświadczenia akceptacji Regulaminu na formularzu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie internetowym pod adresem www.sezonownik.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpienie od umowy zawartej na odległość